Q. Cầu Giấy

Mặt phố Dịch Vọng

36,900,000,000
62,500,000,000
79,000,000,000
45,000,000,000

Q. Cầu Giấy

Mặt phố Tô Hiệu

85,000,000,000

Q. Cầu Giấy

Mặt phố Trần Vỹ

86,000,000,000