Q. Đống Đa

Mặt phố Chùa Bộc

30,000,000,000

Q. Đống Đa

Mặt phố Hoàng Cầu

67,000,000,000

Q. Đống Đa

Mặt phố Nam Đồng

69,000,000,000
116,000,000,000
43,000,000,000