New

Q. Nam từ liêm

Mặt phố Nguyễn Hoàng

370,000,000,000

Q. Bắc từ liêm

Mặt phố Phạm Văn Đồng

54,000,000,000