Q. Cầu Giấy

Mặt phố Dịch Vọng

36,900,000,000
79,000,000,000

Q. Cầu Giấy

Mặt phố Tô Hiệu

85,000,000,000
21,000,000,000